κεντρική σελίδα

ελληνικά  |  english

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
Θέσεις Εργασίας | Έντυπο Αίτησης | Νέα του Οργανισμού | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Δημοσιογραφική Διάσκεψη - Διευκολύνσεις και Νέα Μέτρα


Τιμοκαταλόγοι για τις Διαθέσιμες Οικιστικές Μονάδες


Σχέδια Κ.Ο.Α.Γ.

Σχέδιο Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων


Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 53.863, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2001 και των Τροποποιήσεων (αρ. 58020 ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2003, αρ. 60.359 ημερομηνίας 4/6/2004 και αρ. 63.927 ημερομηνίας 22/6/2006), ενέκρινε την εισαγωγή νέου στεγαστικού σχεδίου για χαμηλά αμειβόμενους.

Η ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου ανατέθηκε από την Κυβέρνηση στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης και δόθηκε μεγάλη έμφαση και προτεραιότητα στην προώθησή του.

Η Κυβέρνηση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού ανέλαβε τη χρηματοδότηση των δαπανών για την υλοποίηση του Σχεδίου.

Η ανταπόκριση του κοινού στο Σχέδιο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική εφόσον και μεγάλος αριθμός αιτήσεων υποβάλλεται για τα έργα που προωθούνται, άλλα επίσης, πιο σημαντικό, οι αιτητές είναι πράγματι οικογένειες πολύ χαμηλών εισοδημάτων που έχουν πραγματική ανάγκη.

Το Σχέδιο καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες των χαμηλά αμειβομένων νοικοκυριών, που χωρίς σημαντική επιδότηση και ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης δεν μπορούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.Δικαιούχοι

  • Οργανικές οικογένειες (στις οργανικές οικογένειες περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες, διαζευγμένοι/ες, χήροι/ες με ανήλικα παιδιά).
  • Αρραβωνιασμένοι με τον όρο ότι πριν λάβουν τη βοήθεια θα έχουν παντρευτεί.
  • Μονήρεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εισοδηματικά Κριτήρια


Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν αναθεωρηθεί πρόσφατα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/7/2010.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων έχουν οικογένειες ή/και άτομα των οποίων το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τα πιο κάτω όρια:


Μονήρεις €13,000
Μονήρεις με πρόβλημα υγείας €21.500
Μονογονεϊκές Οικογένειες με 1 παιδί €20.000
Κάθε πρόσθετο παιδί €2.000
Οικογένειες χωρίς παιδιά €22.00
Κάθε πρόσθετο παιδί €2.000
Οικογένειες με άτομο ή άτομα με ειδικές ανάγκες €33.000


Άλλα Κριτήρια


Για την αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια όπως η κινητή και ακίνητη περιουσία, οι στεγαστικές συνθήκες, κ.ά.

Γενικά δίνεται βοήθεια σε οικογένειες και άτομα τα οποία με βάση το εισόδημά τους και άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι σε θέση να λύσουν από μόνοι τους το στεγαστικό τους πρόβλημα.

Στο σχέδιο εντάσσονται επίσης πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι έχουν συνεχή νόμιμη διαμονή στην Κύπρο για 5 χρόνια.Επιχορηγήσεις


Η χορηγία αποφασίζεται ανάλογα με το ετήσιο μεικτό εισόδημα της οικογένειας ή του ατόμου.


Ετήσιο εισόδημα Κάτω των €18.000 Πέραν των €18.000
Βοηθήματα
Μονήρεις €10.000 €---
Μονήρεις με πρόβλημα υγείας €18.000 €14.000
Μονογονεϊκές Οικογένειες με 1 παιδί
Κάθε πρόσθετο παιδί
€20.000
€1.500
€15.000
€1.000
Οικογένειες χωρίς παιδιά
Κάθε πρόσθετο παιδί
€18.000
€1.500
€14.000
€1.000
Οικογένειες με άτομο ή άτομα με ειδικές ανάγκες €25.000 €20.000


Παραχωρήσεις για οικογένειες με άτομο ή άτομα με ειδικές ανάγκες


Οικογένειες με ειδικές ανάγκες δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση μέχρι €5.126 σε περίπτωση που οι χώροι της κατοικίας που θα αγοράσουν χρειάζονται ειδική διαμόρφωση για να ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες στεγαστικές τους ανάγκες.
Προκαταβολές


Η προκαταβολή που απαιτείται με την υπογραφή του Πωλητηρίου Εγγράφου έχει ως εξής:

  • Για οικογένειες με μικτό ετήσιο εισόδημα κάτω των €18.000 η προκαταβολή ανέρχεται στο 8% της τιμής πώλησης.
  • Για οικογένειες με μικτό ετήσιο εισόδημα πέραν των €18.000 η προκαταβολή ανέρχεται στο 10% της τιμής πώλησης.

Δάνεια


Το δάνειο χορηγεί ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και στις περιπτώσεις όπου ο αγοραστής δεν μπορεί να εξασφαλίσει δάνειο, εξοφλείται στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης με τους ίδιους όρους όπως φαίνονται πιο κάτω:

  • Περίοδος αποπληρωμής μέχρι 30 χρόνια.
  • Εξόφληση μέχρι το 75ο έτος της ηλικίας του αγοραστή.
  • Κυμαινόμενο επιδοτημένο επιτόκιο.

Άλλες Πρόνοιες


Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν μόνο οικογένειες οι οποίες δεν βοηθήθηκαν από οποιοδήποτε άλλο Κυβερνητικό Στεγαστικό Σχέδιο ανέγερσης ή παραχώρησης κατοικίας.PDF Κατεβάστε το Έντυπο Αίτησης για τα Σχέδια Κ.Ο.Α.Γ.

BACK πίσω   EASY PRINT εύκολη εκτύπωση

Λεωφ. Αθαλάσσας 14, 4ος Όροφος, 2011 Στρόβολος, Λευκωσία  |  τηλ: 22427000  |  φαξ: 22513143  |  info@cldc.org.cy

www.cldc.org.cy | Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης